ارتباط با رایزن


  مکاتبه با رایزن فرهنگی *
  CAPTCHA,

  * Абавязкова  با سلام؛ عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا, معرفی فرهنگ و هنر ا یران در ایتال یا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور RA در دستور کار دارد.
  تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا; ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن؛ برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی; حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان і ادبیات فارسی در ایتالیا؛ پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا؛ برپایی همایش؛ نمایشگاه های هنری؛ اجراهای زنده؛ هفته های فیلم؛ کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا؛ پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا і … رئوس فعا لیت های رای زنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

  حضور و توانمندی ایرانیان مقیم در جای جای ایتالیا، my تواند یاری رسان ما در نیل به این اهداف باش د.

  اینجانب, ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی اشخاص، نهادها і دانش جویان ایران ی مقیم ایتالیا, خواستار نظراتت, پیشنهادات і انتقادات شما عزیزان my باش м.

  محمد تقی امینی
  رایزن فرهنگی

   

  доля
  без