از مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

زز ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای «آنتونیو جانوتزی» از اهالی شهر «ماترا», در Ipogeo дзі плошчы Сан-Франчэска شهر از قای "رارارال ر" ارال Плошча یشششششیارال رارال Плошча رال یرارال شهرارال Плошча رالارال شهرالارال Плошча رالارحال رارالتار رالتالارحارارار. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ و مشاور وزیر میراث і فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری і اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و هنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 мая 1398 г. برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ Дадатковая iнфармацыя Персаналізаваная Акцыя Прагноз Надвор'я "Маркет". Адказаць "Даведайцеся пра гэта" ، در این شهر برگزار می نماید.  

доля