نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ І ў суботу, 18.45 верасня - 14.30, 28 сакавіка 2019 г., у пятніцу. ن “ست تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” در محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Gr رش ش Gr Via ci ci

Luca Ribichini Luca Ribichini ریی iniمیسیون فرهنگی خانه معماری і نایب رییس داناد یار عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنi کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ І Раберта Херубіні رابط بین الملل دپارتمان معماری і طرح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار Алесандра Дэ Сезарыс ؛ و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پر 18 гадоў і Лаура Валерыя Феррэці Гендаліна Салімей і Лаўра Валерыя Феррэці Гендаліна Салімеі, і Лаўра Валерыя Феррэці Гендаліна Салімей, і Лаўра Валерыя Феррэці Гендаліна Салімей, і Лаўра Валерыя Феррэці Гендаліна Салімей, і Лаўра Валерыя Феррэці Гендаліна Салімей.

 

доля