نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ 36 месяцаў таму 13 месяцаў таму Дакладная Прагноз Надвор'я

ی همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی و هنری ؛ وگالری‌های معتبر از کشورهای مختلف برگزار می گردد.

доля